ICT

ไทย-เวียดนาม จับมือเสริมสตาร์ทอัพอาเซียน

ยักษ์ลงทุน – กระทรวง DES จับมือกระทรวง ICTเวียดนาม เตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนา สตาร์ทอัพ 2 ประเทศพร้อมผลักดันพัฒนา ระบบ 6G ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม เดินทางเข้าพบ นายเหวียน แหม่ง หุ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เวียดนาม โดยมี นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประจำประเทศเวียดนาม นาย เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม และคณะผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเวียดนาม ประกอบด้วย นายเจียว มิง ลอง (Trieu Minh Long) อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายเหวียน จอง เดื่อง (Nguyen Trong Duong) รองอธิบดี รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายเหวียน มิง ทั้ง (Nguyen Minh Thang) รองหัวหน้าสำนักงานกระทรวงฯ นายโด๋ กง แอง (Do Cong Anh) อธิบดีกรม Authority of Information Technology Application นางเจิ่น เล แอง – จนท.กรมความร่วมมือฯ ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเเล้ว ยังมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเเผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของทั้ง2ประเทศ เข้าร่วม ณ.กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือจากประเทศเวียดนามให้ช่วยสนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) อีกวาระหนึ่ง (ปี 2566 -2569) หรือ ค.ศ. 2023 -2026) ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประเทศไทยสมัครรับเลือกตั้งต่ออีกวาระ


ด้านนายเหวียน แหม่ง หุ่ง รมว. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) เวียดนาม ได้กล่าวชื่นชม รมว.ดิจิทัลของไทย ว่าเป็นตัวเเทนของคนรุ่นใหม่ จึงอยากให้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของ 2 ประเทศให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ6G การส่งเสริมเเพลตฟอร์มต่างๆเรื่อง ไซเบอร์ซิเคียวริตี ทั้งนี้ทางเวียดนามได้มีการจัดทำกฎหมายดิจิทัล 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.แผนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 2.ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล 3. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัล โดยกฎหมาย 3 ฉบับนี้ พร้อมเปิดเผยให้ไทยได้ศึกษาหากทางรัฐบาลไทยสนใจ ขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะสนับสนุน ไทย ในเรื่อง ITU เพราะไทยเป็นสมาชิกก็เหมือนประเทศเวียดนามเป็นสมาชิกด้วย

ภายหลังการหารือร่วมกันทางไทยเเละเวียดนาม พร้อมที่จะจัดตั้งคณะกรรมการ พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อส่งเสริม สตาร์ทอัพ ใหม่ๆ เเละเปิดโอกาสให้นักธุรกิจของทั้ง2ประเทศได้พูดคุยกัน โดยการจัดประชุมอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น