INSURANCE

ไทยประกันชีวิต เดินหน้าขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล เปิดตัวโครงการ Exponential Program

ไทยประกันชีวิต” ตอบโจทย์การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และวางแผนการเงินส่วนบุคคล จับมือ Rise เปิดตัว Exponential Program เฟ้นหาสตาร์ทอัพจากทั่วโลก สร้างนวัตกรรมเพื่อมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีแบบครบรอบด้านให้กับทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า พนักงาน ฝ่ายขาย พันธมิตร พร้อมร่วมผลักดันธุรกิจประกันชีวิตไทยสู่ InsureTech

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน โดยกำหนด Business Purpose เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Provider โดยให้ความสำคัญการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในรูปแบบเฉพาะบุคคล ในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกการใช้ชีวิต (Lifestyle)

เพื่อให้ไทยประกันชีวิตสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่แตกต่าง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน ทั้งในด้านบุคลากร กระบวนการ ข้อมูล และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ไทยประกันชีวิตเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือ Data Driven Company และพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร สตาร์ทอัพสัญชาติไทย จัดโครงการ “Exponential Program” เพื่อค้นหาสตาร์ทอัพจากทั่วโลก ร่วมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการทำงานครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ สร้างคุณค่าและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ฝ่ายขาย คู่ค้าหรือพันธมิตรธุรกิจ ขณะเดียวกันยังเป็นการร่วมยกระดับอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยให้พร้อมสู่การเป็น InsureTech ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โครงการ “Exponential Program” เปิดรับสมัครและคัดเลือกสตาร์ทอัพจากทั่วโลก และกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาจากสตาร์ทอัพที่มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในบริษัทฯ และสตาร์ทอัพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้ทำงานและพัฒนาโซลูชันกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา เดือน ซึ่งหากโซลูชันใดสามารถนำมาใช้ในองค์กรได้เกิดประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานต่อไป

โซลูชันที่เปิดให้สตาร์ทอัพเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนานวัตกรรม จะมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแบบครบรอบด้าน 360 องศา อาทิ การยกระดับศักยภาพของตัวแทนไทยประกันชีวิตให้เป็นมากกว่าตัวแทนประกันชีวิต พร้อมเป็น Life Solutions Agent การสร้างประสบการณ์ด้านการบริการที่มากกว่าสำหรับลูกค้า การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น การเพิ่มโอกาสทางการตลาด หรือการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกับ Brand Purpose ของบริษัทฯ ในการเป็นแบรนด์ที่ได้รับความชื่นชอบ และความไว้วางใจ ฯลฯ

“การทำธุรกิจนับจากนี้ไปไม่ใช่เพียงแค่การมองเรื่อง Customer Centric หรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง แต่ต้องเข้าถึง Customer at Heart คือดูแลลูกค้าด้วยหัวใจ ด้วยการสร้างจิตวิญญาณแห่งการบริการ หรือ Heart Made ให้กับพนักงานและฝ่ายขาย ในการดูแลลูกค้าเสมือนการดูแลคนในครอบครัว และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพิ่มขีดความสามารถ ในการดูแลและบริการลูกค้า หรือ Heart Tech เพื่อตอบสนองความต้องการแบบปัจเจกบุคคล ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตรงใจ” นายไชยกล่าว

ใส่ความเห็น