FUND

กองทุน FUTUREPF เคาะจ่ายปันผล 0.2600 บาท/หน่วย ดีเดย์ 14 มิ.ย. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่  62 จากผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) และกำไรสะสม ในอัตรา 0.2600 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่  31 พฤษภาคม 2565   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 มิถุนายน 2565

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปี 2565 กองทุน FUTUREPF มีรายได้รวม 174.33 ล้านบาท ลดลง 39จากไตรมาสก่อนหน้าแต่เพิ่มขึ้น 17จากไตรมาสเดียวกันในปี 2564 ภายหลังหักค่าใช้จ่ายรวมกองทุนรับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิ 81.66 ล้านบาท จากการปรับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลายทำให้ผู้เช่าพื้นที่บางส่วน เช่น สถาบันกวดวิชาไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ส่งผลให้อัตราปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยอ้างอิงตามสัญญาเช่าอยู่ที่ 93.4% ของพื้นที่เช่ารวม

โดยกองทุนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับผู้เช่า เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและเพิ่มจำนวนผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีนโยบายการให้ส่วนลดค่าเช่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เช่าในการดำเนินธุรกิจควบคู่กันไป โดยคาดการณ์ว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิต-19 จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติและทำให้ผลการดำเนินของกองทุนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ

การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งกำหนดให้กองทุนต้องคำนวณรายได้ค่าเช่าและค่าบริการและส่วนลดค่าเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า มีผลทำให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ปรากฎในงบการเงินต่ำกว่ารายได้ที่ได้รับจริงจำนวน 11.11 ล้านบาท หากไม่นับรวมการบันทึกบัญชีดังกล่าวรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริงสำหรับไตรมาสนี้จะอยู่ที่ 184.24 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนสุทธิจะอยู่ที่ 92.77 ล้านบาทตามลำดับ

สำหรับ กองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่  31  ธันวาคม  2584  ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791.00 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) และสิทธิในการนำพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ออกหาประโยชน์

ใส่ความเห็น