สุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์
INSURANCE

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เตรียมพร้อม TFRS17 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยให้บริษัทสมาชิก เริ่มใช้ 1 ม.ค. 68

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เตรียมพร้อม TFRS17 สำหรับ ธุรกิจประกันวินาศภัย ให้บริษัทสมาชิก เริ่มใช้ 1 ม.ค. 68นางสาวสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์ รองประธานคณะกรรมการการบัญชี-การเงินและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย หรือ IFRS17 (International Financial Reporting Standard 17) เป็นมาตรฐานการบัญชีสากลฉบับใหม่ ที่กำลังจะมาแทนที่มาตรฐานฉบับเดิมคือ IFRS4

สำหรับประเทศไทยจะมีชื่อเรียกว่า TFRS17 (Thai Financial Reporting Standard 17) โดยมาตรฐาน TFRS17 จะเริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับประเทศไทยในวันที่ 1 มกราคม 2568 บริษัทประกันภัยวินาศภัยจะต้องเริ่มนำมาตรฐาน TFRS17 นี้มาใช้อย่างเป็นทางการ

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ในแง่ที่งบการเงินจะแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจประกันภัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก สามารถเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ได้ ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการบริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหน่วยงานกำกับจะมีข้อมูลทางการเงินที่มีรายละเอียดตามกลุ่มสัญญาประกันภัย      ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรฐาน TFRS17 ให้กับบริษัทสมาชิกนั้น ทางคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานกำกับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการถือปฏิบัติตาม TFRS17

พร้อมทั้งได้จัดหาบริษัท Vendor มานำเสนอการใช้งานโปรแกรมภายใต้ TFRS17 จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับมาตรฐาน TFRS17 เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของสมาคมฯ และจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐาน TFRS17 เจาะลึกประเด็นสำคัญ ๆ ตามขั้นตอนในการนำมาตรฐานมาปฏิบัติใช้ และหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับ TFRS17

รวมทั้งได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการเงินและด้านภาษีอากรต่อภาคธุรกิจจากการนำมาตรฐาน TFRS17 มาใช้ ทั้งนี้ จากการสำรวจความพร้อมของบริษัทสมาชิก พบว่า 98% คาดว่าจะสามารถเริ่มการใช้งานระบบจริงบนมาตรฐาน TFRS17 ได้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2568       สำหรับสิ่งที่ทางคณะกรรมการฯ วางแผนที่จะดำเนินการต่อเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทสมาชิก คือ การจัดสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17)

และประเด็นทางด้านภาษีอากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก (CEO Forum)” ในวันที่ 16 มกราคม 2567 และเตรียมนำเสนอแนวทางปฏิบัติทางภาษีอากรหลังการบังคับใช้มาตรฐาน TFRS17 และมาตรการทางภาษีอื่น ๆ ต่อกรมสรรพากรต่อไป

ยักษ์ลงทุน

ใส่ความเห็น