NEWS

บริษัทจัดการลงทุน เชื่อมั่น ในกระบวนการลงทุนและกระจายความเสี่ยง

บริษัทจัดการลงทุน เชื่อมั่น ในกระบวนการลงทุนและกระจายความเสี่ยงควบคู่ไปกับ
การยึดมั่นการทำงานเยี่ยงมืออาชีพที่โปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ต่อกรณีการลงทุนในบริษัทสตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)

นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies – AIMC) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทยแถลงข่าวแสดงความมั่นใจในกระบวนการลงทุนที่มีความเป็นมืออาชีพ รัดกุม โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

พร้อมเน้นย้ำการมีมาตรฐานที่ดีระดับสากลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “บริษัทจัดการลงทุนมีกระบวนการลงทุนที่มีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพในการกลั่นกรองข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งตามที่ปรากฏในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแหล่งอื่นๆ

มีการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ ได้รับอนุญาต ข้อมูลอันดับเครดิตของหุ้นกู้ที่ผ่านการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ได้รับอนุญาต บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการเข้าร่วมประชุมสามัญและวิสามัญของบริษัทจดทะเบียนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการบริหารพอร์ตลงทุนของกองทุนรวม

โดยมีคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์และกรอบการลงทุนซึ่งมีนโยบายหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน รวมถึงมีคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงคอยควบคุมดูแลและตรวจสอบ

อุตสาหกรรมให้ความสำคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก มีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ อาทิ ทุก บลจ. รวมตัวกันจัดตั้งคณะอนุกรรมการนโยบาย ESG Policy and Collective Action ร่วมกันผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสำคัญและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และความยั่งยืน

การปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I-code Policy) และมีความร่วมมือกันของสมาชิกบริษัทจัดการลงทุนเข้าร่วมการจัดทำ Negative List เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดการกองทุนใช้กลั่นกรองบริษัทจดทะเบียนกองทุนรวมจะมีการกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้หลายๆตัวเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน ในกระบวนการลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือก

และติดตามตรวจสอบการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยการลงทุนต่างๆ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะการณ์ที่มาจากหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุนตามปกติ กรณีการลงทุนใน STARK ก็มีกระบวนการทำงานในลักษณะเดียวกัน

เมื่อเกิดเหตุการณ์นอกเหนือจากความสามารถในการควบคุมของผู้จัดการกองทุน อาทิ การยกเลิกแผนการลงทุน การส่งงบการเงินล่าช้า การให้ความเห็นและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นต้น ผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนตามจังหวะที่เหมาะสม ในระดับสมาคม บลจ.มีการรวมตัวกันทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็น ติดตามการทำงานของบริษัท

ได้มีการส่งหนังสือขอเข้าพบประธานกรรมการ/ผู้บริหารของ STARK ซึ่งเป็นกระบวนการปกติที่ บลจ. ร่วมกันทำในรูปแบบ collective action เช่นเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ” นางชวินดากล่าว คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กล่าวเสริมว่า

“ในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ก็เป็นการปฏิบัติงานโดยอาศัยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทเป็นหลัก

แต่ละ บล. ให้ความสำคัญกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน กรณีที่เกิดขึ้นกับ STARK เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังกระบวนการวิเคราะห์ต่าง ๆ ข้างต้น ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุม”

ยักษ์ลงทุน

ใส่ความเห็น