ICT

กสทช. จับมือ มธ. ทำ MOU แลกเปลี่ยนการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน

ยักษ์ลงทุน – สำนักงาน กสทช. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี รศ. ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในครั้งนี้ เกิดจากแนวคิดของ กสทช. รศ ดร. ศุภัชฯ ที่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการร่วมมือกันในการเข้าถึงการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และข้อมูลต่างๆ ของทั้งสองหน่วยงาน โดยความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ กสทช. สามารถเข้าถึงทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมการเรียนการสอนและสนับสนุนการค้นคว้า การวิจัยของมหาวิทยาลัย

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า หลังจากวันนี้ สำนักงาน กสทช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีความร่วมมือในการเข้าถึงการใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงาน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข็มแข็งกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแบ่งปันและใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่นำไปใช้นอกเหนือข้อตกลงหรือนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์

“ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้สำนักงาน กสทช. เข้าถึงทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กสทช. ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย” นายไตรรัตน์ กล่าว

ใส่ความเห็น