ENERGY LIFESTYLE

บีแอลซีพี ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลกเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน

ยักษ์ลงทุน – นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท   บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ณ พระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟู คุ้มครองป้องกันและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการรักษ์ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ  โครงการรักษ์หญ้าทะเลกับบีแอลซีพี โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล เป็นต้น โครงการเหล่านี้แสดงถึงพันธกิจที่เด่นชัดของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการช่วยฟื้นฟูคุ้มครองป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งยังสนองนโยบายชาติที่ต้องการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น