NEWS

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนราย นางสาวจารุวรรณ ศรีวานิช

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวจารุวรรณ ศรีวานิช (นางสาวจารุวรรณ) และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 7 ปี 13 เดือน 22 วัน กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า และไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า นางสาวจารุวรรณได้มีพฤติกรรมกรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า ด้วยการปลอมแปลงลายมือลูกค้าในการซื้อขายกองทุนและถอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า โดยใช้เอกสารที่ให้ลูกค้าลงนามไว้ล่วงหน้า และจำรหัสผ่านของผู้มีอำนาจอนุมัติมาใช้ในการผ่านรายการที่ตนเองกระทำมิชอบเพื่อเพิ่มยอดขายให้ตนเอง ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท รวมทั้งมีพฤติกรรมกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้อง รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายแทน และยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจารุวรรณไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ* ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน** ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2*** ของนางสาวจารุวรรณ และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนครั้งต่อไป เป็นเวลา 7 ปี 13 เดือน 22 วัน**** นับตั้งแต่วันที่คำสั่งมีผล อย่างไรก็ตาม ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 ของนางสาวจารุวรรณได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปของผู้แนะนำรายดังกล่าวเป็นเวลา 7 ปี 13 เดือน 22 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต. ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า ธนาคารได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้ติดตามสอบถามจนนางสาวจารุวรรณยอมรับและได้คืนเงินลูกค้าครบถ้วนแล้ว จึงได้นำการคืนเงินให้ลูกค้า รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนหมั่นตรวจสอบยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมและบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ และหากมีข้อสงสัย ควรติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของธนาคาร หรือสอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

ใส่ความเห็น