ICT

ดีป้า จับมือ กลุ่มมิตรผล ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัลแก่ชุมชนเครือข่าย

ดีป้า ร่วมกับ กลุ่มมิตรผล เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการในชุมชนเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงานและธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมี นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และ นายศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมเป็นสักขพยาน

โดย ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระหว่าง ดีป้า และ กลุ่มมิตรผล ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวในชุมชนเครือข่ายของ ดีป้า และ กลุ่มมิตรผล สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในวงกว้าง ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

ดีป้า และ กลุ่มมิตรผล จะร่วมกันส่งเสริมการฝึกอบรมกำลังคนดิจิทัล ทั้งในระดับผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของชุมชน ช่วยให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ผ่านระบบนิเวศดิจิทัลที่ภาครัฐให้การสนับสนุน อีกทั้งช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้าน นายวีระเจตน์ กล่าวว่า กลุ่มมิตรผล เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การพัฒนาชาวไร่อ้อยกว่า 40,000 ครอบครัวให้เข้าสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายตำบลมิตรผลร่วมพัฒนา จำนวน 320 ชุมชน ใน 23 ตำบล 8 จังหวัด การพัฒนาระบบเกษตรชุมชนและอาหารปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนผ่านกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี โดยปัจจุบันกลุ่มมิตรผล ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดเก็บฐานข้อมูลชุมชน การสื่อสาร ฝึกอบรมแบบออนไลน์ และการพัฒนาช่องทางตลาดสินค้าชุมชนออนไลน์

“ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการในชุมชนเครือข่ายของ กลุ่มมิตรผล ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศพัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ คนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เติบโตได้อย่างยั่งยืน รองรับชีวิตวิถีใหม่ และการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจแล้วยังก่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน และจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ ทั้งด้านสุขอนามัย และความมั่นคงปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย” นายวีระเจตน์ กล่าว

ใส่ความเห็น