ICT

ดีอีเอส-ดีป้า รายงานผลการใช้ d-DATA เชื่อม 3 เทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมไทยยุคดิจิทัล

 

ยักษ์ลงทุน – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมรายงานผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของประเทศไทย ผ่านการเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง 3 เทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคดิจิทัล พร้อมนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่ นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด (VISAI) และ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ร่วมรายงานผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือ Digital Data (d-DATA) ของ ประเทศไทยแก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จาก ‘ข้อมูล’ ที่ผ่านการส่งเสริมและยกระดับประสิทธิภาพโดยการบูรณาการการทำงานของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติของประเทศในยุคดิจิทัล ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ การขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือ d-DATA ของประเทศไทย

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า d-DATA คือการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันของเทคโนโลยีทั้ง สามประเภท ประกอบด้วย เทคโนโลยีบล็อกเชน ร่วมกับเทคโนโลยีข้อมูล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพสูง

“บล็อกเชนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้านการจัดเก็บและดูแลข้อมูลที่สำคัญ โดยเฉพาะข้อมูลอ่อนไหวที่ต้องการความปลอดภัยสูง การดำเนินงานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องประมวลวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนบุคคล หรือเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องพิจารณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน นอกจากนี้ ข้อมูลขนาดใหญ่ยังต้องอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย ซึ่งหน่วยงานรัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้สำหรับการวางแผนนโยบายที่ชาญฉลาด เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนไทย และความมั่นคงของประเทศได้อีกด้วย” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

พร้อมกันนี้ยังมีการนำเสนอผลงานด้านการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้ การดำเนินงานของ GBDi และแนวทางการจัดตั้ง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (National Big Data Institute: NBDi) รวมถึงรูปแบบการให้บริการดิจิทัลโซลูชันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จาก VISAI ภายใต้ความร่วมมือของ ดีป้า และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) รวมถึงการดำเนินงานของ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ ให้กับ นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบ

สำหรับ GBDi จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ กำหนดให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลและใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อเป็นการรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น GBDi จะได้รับการต่อยอดสู่ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (NBDi) ซึ่งขณะนี้กระบวนการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) แล้ว จากนั้นจะดำเนินการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษาเป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ NBDi จะเข้ามาพลิกโฉมแวดวงข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะทำหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริม ประสาน และให้บริการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานรัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการหรือการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงคำปรึกษาด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานรัฐและเอกชน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพ การบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจด้านการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงองค์ความรู้และบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ

ในส่วนของ VISAI จะให้บริการดิจิทัลโซลูชันด้านการเชื่อมโยงเอไอ (AI-enabled) ในรูปแบบแพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ของ Machine Learning ที่ล้ำสมัย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอขั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เตรียมพร้อมสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านเอไอ ก่อนก้าวสู่ตลาดสากล

ภายหลังรับฟังรายงานผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและรับชมการนำเสนอผลงานแล้ว พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า d-DATA ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญคือ บิ๊กดาต้า บล็อกเชน และเอไอ โดยขอให้เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างคนรุ่นใหม่ และรุ่นเก่า ทั้งนี้สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (NBDi) พร้อมสั่งการให้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า สานต่อการดำเนินงานและเร่งหาแนวทางบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดให้เกิดการนำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมอำนวยความสะดวก และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ใส่ความเห็น