INSURANCE

ทิพยประกันภัย มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนเขตยานนาวา โครงการ TIP ZONE

ทิพยประกันภัย ส่งความสุข ความปลอดภัย มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนในเขตยานนาวา  ภายใต้โครงการ TIP ZONE เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

นายณัฐพล อังควาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมด้วย นางขนิษฐา นิโครวนจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ส่งเสริมการประกันภัย นายอมรศักดิ์ มาลา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจกรรมประกันภัย และนายเกรียงไกร ภู่ธีรอาภา เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมประกันภัยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

มอบหมวกนิรภัย จำนวน 250 ใบ ให้แก่ นักเรียนในพื้นที่เขตยานนาวา “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับสำนักงาน คปภ. โดยมี นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา และตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนวัดช่องนนทรี เป็นผู้รับมอบ

โดยนำไปให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ยานนาวา เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่ ทิพยประกันภัยตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง

และพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเคารพกฎจราจร เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรผ่านโครงการเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน ณ อาคารทิพยประกันภัย พระราม 3

ใส่ความเห็น