INSURANCE

กรุงเทพประกันชีวิต จัดงานประกาศเกียรติคุณ Bangkok Life Hospital Awards 2023    

กรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Bangkok Life Hospital Awards 2023                ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลพันธมิตร

กรุงเทพประกันชีวิต จัดงานมอบรางวัล Bangkok Life Hospital Awards ประจำปี 2023 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลพันธมิตร 20 แห่ง ที่ได้รับคัดเลือกจากความเป็นเลิศในมิติต่างๆ ของการให้บริการ 8 ด้าน ได้แก่ รางวัลความร่วมมือระดับองค์กร รางวัลการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์

รางวัลการให้บริการเคลมและการประสานงาน รางวัลการบริหารค่ารักษาพยาบาล รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพ รางวัลการให้บริการลูกค้า รางวัลการให้บริการตัวแทน และ รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ

โดยมี นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับ ณ โรงแรมคาร์ลตัน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ใส่ความเห็น