NEWS

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอิออน 1% คลับ และกลุ่มบริษัทอิออนในประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยได้รับเกียรติจากนายโยชิกิ โมริ ประธานกรรมการ มูลนิธิอิออน 1% คลับ นางสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย นายซึโทะมุ โอโมะเดะระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นายมาซาโตชิ โอโมะโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน จำกัด และนายเรียวตะ เซกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ท๊อปแวลู (ประเทศไทย) จำกัด

ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมี รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.ปกรณ์ วราจุศุภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านการพัฒนานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะนิสิตนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 32 ทุน รวม 2,240,000 บาท

กิจกรรมมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา มูลนิธิฯ และกลุ่มบริษัทอิออนในประเทศไทย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 14 เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ใส่ความเห็น