LIFESTYLE

วช. – สวทช.-วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch แก่ โรงพยาบาลทหาร 3 เหล่าทัพ

วช. – สวทช.-วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch แก่ โรงพยาบาลทหาร 3 เหล่าทัพ สู่ชีวิตวิถีใหม่ ด้วย ‘ลิฟต์ไร้สัมผัส’ ช่วยลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค

ณ ห้องประชุม พล.ร.ท.สนิท โปษะกฤษณะ ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. และพล.ท.สมเกียรติ สัมพันธ์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ร่วมกันส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1 ภายหลังจากทีมวิจัยติดตั้งแล้วเสร็จและมีผู้บริหารโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งเข้ารับมอบ ได้แก่ พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พ.อ.สมภพ ภู่พิทย์ ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และนาวาเอก วรพจน์ วิทยกฤตศิริกุล แพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทีมบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีความจำเป็นต้องโดยสารลิฟต์ภายในโรงพยาบาลของรัฐทั้ง 3 แห่ง โดยนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส มีจุดเด่นสำคัญ คือ ไม่จำเป็นต้องสัมผัสปุ่มกดลิฟต์ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อก่อโรคที่อาจสะสมอยู่บนปุ่มกดลิฟต์ที่ประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. กล่าวว่า เกือบ 3 ปีแล้วที่คนไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวง อว. ได้มีส่วนร่วมในการคลี่คลายสถานการณ์โควิด-19 โดย วช. ได้รวบรวมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์กว่า 20 คน มาทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยลดผลกระทบจากโควิด-19 มุ่งเน้นผลงานเชิงสุขภาพให้หลากหลาย โดยนวัตกรรม “MagikTuch” ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1 ถือเป็นหนึ่ง ในผลงาน ที่ วช. ให้การสนับสนุนนักวิจัย สวทช. เพื่อขยายผลสู่การใช้งานจริงเพื่อบรรเทาวิกฤตการระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศ ด้วยการแปลงระบบลิฟต์ทั่วไปให้เป็นลิฟต์แบบไร้สัมผัส เนื่องจากลิฟต์ในที่สาธารณะมีประชาชนใช้งานจำนวนมาก ดังนั้นการมีนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของประชาชนในการสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรคระบาดเกิดขึ้นจำนวนมาก และหลายโรคสามารถติดต่อกันผ่านการสัมผัสสิ่งของต่างๆ ที่มีสารคัดหลั่งหรือเชื้อโรคจากผู้ป่วยติดค้างอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งของต่างๆ ที่มีคนใช้งานร่วมกัน เช่น ที่จับประตู ราวบันไดเลื่อน ก๊อกน้ำ รวมถึงปุ่มกดลิฟต์โดยสารซึ่งเป็นระบบขนส่งที่มีผู้คนใช้ร่วมกันจำนวนมาก ทีมวิจัยจึงพัฒนานวัตกรรมเมจิกทัช (MagikTuch) เพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ลดการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค โดยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับปุ่มกดลิฟต์ที่อาจมีสารคัดหลั่งหรือเชื้อโรคต่างๆ ของผู้ป่วยติดค้างอยู่ จึงสามารถช่วยลดการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ได้

ดร.ศิวรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการส่งมอบ MagikTuch ให้กับโรงพยาบาลทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ทีมวิจัยได้ดำเนินการเพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้ประโยชน์ โดยวันนี้ได้ส่งมอบ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ทีมวิจัยได้ดำเนินการติดตั้งระบบลิฟต์ไร้สัมผัส (MagikTuch) ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ตั้งแต่ชั้น B ถึง ชั้น 6 จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งแผงด้านในที่ลิฟต์จำนวน 2 ตัว และแผงด้านนอกลิฟต์จำนวน 5 แผง 2. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบลิฟต์ไร้สัมผัส (MagikTuch) ณ อาคารคุ้มเกศ ตั้งแต่ชั้น  B ถึง ชั้น 5 จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งแผงด้านในที่ลิฟต์จำนวน 2 ตัว และแผงด้านนอกลิฟต์จำนวน 6 แผง และ 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ดำเนินการติดตั้งระบบลิฟต์ไร้สัมผัส (MagikTuch) ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ตั้งแต่ชั้น 1 ถึง ชั้น 7 จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งแผงด้านในที่ลิฟต์จำนวน 1 ตัว และแผงด้านนอกลิฟต์จำนวน 4 แผง รวมทั้ง 3 โรงพยาบาล ติดตั้งลิฟต์ไร้สัมผัสจำนวนทั้งสิ้น  5 ชุด 20 แผงสั่งการลิฟต์ไร้สัมผัส

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา สวทช. ได้ดำเนินการติดตั้งใช้งานระบบ MagikTuch ตามสถานที่ต่างๆ แล้ว เช่น อาคารต่าง ๆ ของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ และจากการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก วช. อีกจำนวน 12 ชุด ทำให้เกิดการขยายผลและดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด อาทิ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น รวมทั้งโรงพยาบาลทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ซึ่ง วท. กห. ได้ร่วมสนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมพร้อมส่งมอบในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศได้โดยเฉพาะในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ ที่ต้องใส่ใจเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลกันมากขึ้น

ด้าน พล.ท.สมเกียรติ สัมพันธ์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ได้ร่วมสนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมเมจิกทัช (MagikTuch) โดยได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ระบบไฟฟ้า และกำลังคน เพื่อนำนวัตกรรมลิฟต์ไร้สัมผัสเข้ามาติดตั้ง ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งรู้สึกดีใจและยินดีอย่างยิ่งที่ วท.กห. ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมนำนวัตกรรมที่นักวิจัยไทยเป็นผู้ค้นคิดและผลิต มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศ ลดการนำเข้าและไม่ต้องซื้อลิฟต์ตัวใหม่ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับระบบลิฟต์ เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ผ่านมาตรฐานทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถติดตั้งเข้าไปบนลิฟต์ตัวเดิมโดยไม่ต้องเจาะตัวลิฟต์ ที่สำคัญไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของระบบประกันจากบริษัทผู้ติดตั้งและผู้ดูแลลิฟต์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์สำหรับดัดแปลงปุ่มกดลิฟต์ให้เป็นระบบไร้สัมผัส ที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทยห่างไกลโรคต่างๆ ได้

สำหรับนวัตกรรม MagikTuch มีจุดเด่น 3 ข้อ คือ 1) Touchless เป็นระบบการทำงานแบบไร้สัมผัส สั่งการด้วยเซนเซอร์ วิธีใช้งานง่ายคือใช้นิ้วมือวางเหนือปุ่มลิฟต์ของชั้นที่ต้องการระยะห่าง 1-3 เซนติเมตร เซนเซอร์จะตรวจจับข้อมูลชั้นที่ต้องการเลือกและสั่งการลิฟต์โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีระบบการตรวจจับเพื่อป้องกันการสั่งการพร้อมกันหลายปุ่ม ขณะเดียวกันหากระบบเกิดการขัดข้อง หรือผู้ใช้งานไม่สะดวกใช้งานแบบไร้สัมผัส สามารถใช้วิธีกดปุ่มลิฟต์แบบเดิม เนื่องจากระบบออกแบบให้ทำงานได้ 2 แบบ คือ แบบไร้สัมผัสและการกดปุ่ม  2) Safe from Infection ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรค เพราะเมื่อไม่มีการสัมผัสจะลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในลิฟต์ และ 3) Easy Installation คือติดตั้งได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น โดยชุดอุปกรณ์ MagikTuch สามารถติดตั้งเข้าไปบนลิฟต์ตัวเดิม โดยไม่ต้องดัดแปลงหรือเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของตัวลิฟต์ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะการรับประกันระบบของบริษัทผู้ติดตั้งและผู้ดูแลลิฟต์ อีกทั้งยังออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับจำนวนชั้นได้ตามที่ต้องการสำหรับลิฟต์โดยสารหลากหลายยี่ห้อ อีกทั้งมีระบบป้องกันทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผ่านการทดสอบมาตรฐานด้าน EMC/EMI

ปัจจุบันทีมวิจัยได้ขยายผลการพัฒนานวัตกรรม MagikTuch สำหรับแปลงระบบลิฟต์ทั่วไปให้เป็นระบบลิฟต์แบบไร้สัมผัสเพื่อบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการใช้ลิฟต์ในที่สาธารณะที่มีประชาชนมาใช้จำนวนมาก ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. เบอร์โทรศัพท์: 02 564 6900 ต่อ 2521

ใส่ความเห็น