ICT NEWS

กสทช. แจง ครม. อนุมัติเพิ่ม 7.5% เฉพาะค่าตอบแทนเหมาจ่าย กสทช. ยืนยันไม่มีค่าเสียโอกาส และบอร์ดปัจจุบันไม่เกี่ยว

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่า สำนักงาน กสทช. ขอขึ้นค่าตอบแทนให้ประธาน กสทช. และกรรมการ โดยรวมค่าเสียโอกาสด้วยนั้น ในข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนหน้าที่บอร์ดชุดปัจจุบันจะเข้ามาเริ่มรับตำแหน่ง สำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้เห็นชอบ พ.ร.ฎ.ขึ้นค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนให้กับประธานและกรรมการ เนื่องจากเห็นว่าค่าตอบแทนของประธาน กสทช. และกรรมการ กสทช. เป็นอัตราเดิมที่ไม่เคยมีการปรับปรุงใดๆ นับตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามข้อสังเกตที่กฎหมายกำหนดตามการแก้ไข พ.ร.บ.กสทช. ปี 2560 ที่ควรมีการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ กสทช. สำนักงานฯ จึงได้ทำเรื่องขอปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นายไตรรัตน์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ. ดังกล่าว โดยให้ปรับขึ้นเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนเท่านั้น ส่วนการเสนอเพิ่มเกี่ยวกับค่าเสียโอกาสซึ่งเป็นแนวคิดที่เสนอโดยสำนักงาน กสทช.นั้น ครม. ไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของประธาน กสทช. และกรรมการ กสทช. เป็นค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายรายเดือน ประกอบไปด้วยเงินเดือน ผลประโยชน์อื่น ค่ารักษาพยาบาล และบำเหน็จตอบแทน เดิมประธาน กสทช. ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 335,850 บาท ส่วนกรรมการ กสทช. ได้รับในอัตรา 269,000 บาท มาตั้งแต่ปี 2556

การปรับขึ้นค่าตอบแทนรายเดือนตามที่ ค.ร.ม. เห็นชอบ ได้ปรับขึ้น 7.5% จากอัตราเดิม ดังนั้นค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนใหม่ ของประธาน กสทช. จะอยู่ที่ 361,167 บาท ส่วนกรรมการ กสทช. อยู่ที่ 289,167 บาท

นอกจากนี้นายไตรรัตน์ ยังย้ำว่า กสทช. ชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอปรับปรุงค่าตอบแทนที่สำนักงาน กสทช. เสนอต่อ ครม. แต่อย่างใด เพราะบอร์ดชุดปัจจุบันเพิ่งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง กสทช. เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 และเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ส่วนเรื่องค่าเสียโอกาสที่เป็นแนวคิดของสำนักงานเองก็ถูกตีตกไปแล้วด้วย

ใส่ความเห็น