NEWS

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรรมการตลาดหลักทรัพย์) จำนวน 3 คน ได้แก่

          (1) นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

          (2) นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

          (3) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์เดิมที่ได้รับแต่งตั้งต่ออีกวาระหนึ่ง)

โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 2 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ และ นายเสรี นนทสูติ

ใส่ความเห็น