FUND

MFC ได้รับความไว้วางใจจาก ‘สอ.กฟภ.’ ให้บริหารกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ร่วมลงนามในสัญญาจัดจ้างซึ่งได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอ.กฟภ.) พิธีลงนามสัญญาจัดจ้างบริหารกองทุนส่วนบุคคลในครั้งนี้ มีรายชื่อผู้ลงนามในสัญญา ได้แก่ นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการดำเนินการ (คนที่ จากซ้าย) นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ ประธานอนุกรรมการการลงทุน (คนที่ จากซ้าย) และ นายฉัตรชัย ทวีโภค ตำแหน่งผู้จัดการ สอ.กฟภ. (คนที่ จากซ้าย) ในส่วน MFC มีคุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ (คนที่ จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการ และคุณกิตติคม สุทธิวงศ์ (คนที่ จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในงานดังกล่าว โดยการลงนามได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคาร สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใส่ความเห็น