FINANCE ICT

ก.ล.ต. ผนึก NDID ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคลในโลกดิจิทัล 

ยักษ์ลงทุน – สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อเข้าร่วมเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source) และผู้อาศัยการยืนยันตัวตน (Relying Party) บนแพลตฟอร์มเนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี หรือเรียกว่า “แพลตฟอร์ม NDID” ที่เชื่อมโยงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุนให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีต้นทุนที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 65

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. มีนโยบายมุ่งสนับสนุนตลาดทุนไทยให้พัฒนาไปสู่การเป็นตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ และส่งเสริมให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงข้อมูลและบริการของ ก.ล.ต. ได้ง่ายและสะดวก ซึ่งการลงนามร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ของประเทศ โดย ก.ล.ต. จะเชื่อมโยงระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ NDID เข้ากับระบบบริการของ ก.ล.ต. ทั้งในส่วนของการให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น บุคลากรในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกในการยื่นเอกสารต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านระบบ NDID ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดภาระและขั้นตอนการให้ข้อมูลซ้ำ อีกทั้งการพิสูจน์และยืนยันตัวตนนี้ ยังอยู่ภายใต้กระบวนการที่มีระดับความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล รวมถึงช่วยยกระดับการบริการธุรกรรมในตลาดทุนให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีต้นทุนที่เหมาะสมอีกด้วย”

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานกรรมการ NDID กล่าวว่า “NDID มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้การใช้ Digital ID แพร่หลายในวงกว้าง และสร้างมาตรฐานการให้บริการธุรกรรมดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือระหว่าง NDID กับ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการของ ก.ล.ต. ที่จะเชื่อมโยงระบบของสำนักงาน เข้ากับระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกและแพลตฟอร์มเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service Sandbox) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ดังนั้น สมาชิกในแพลตฟอร์ม NDID สามารถใช้บริการอย่างมั่นใจ โดยหน่วยงานธุรกิจตลาดทุน เป็นสมาชิกกลุ่มสำคัญของแพลตฟอร์ม NDID ที่ใช้บริการมาตั้งแต่เริ่มต้นในการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง ๆ”

ทั้งนี้ การเข้าเป็นสมาชิก NDID ของ ก.ล.ต. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Authoritative Source หรือ AS) จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของ ก.ล.ต. ได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังเข้าเป็นสมาชิกในฐานะผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ที่ขอใช้บริการ (Relying Party หรือ RP) ซึ่งนอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม NDID สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้ว ก.ล.ต. ยังดำเนินการทดสอบการเชื่อมต่อระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของภาครัฐซึ่งให้บริการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร.) โดยระบบดังกล่าวรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในระดับที่มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูง ผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ใช้บริการระบบงานออนไลน์ของ ก.ล.ต. มีช่องทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่หลากหลาย และเป็นการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น