LIFESTYLE

MC เซ็น MOU ร่วมกับ ม.ศิลปากร สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน

ยักษ์ลงทุน – นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ผ้ายีนส์ ด้าย ป้ายหนัง กระดุม รีเวท ซิป เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย สร้างองค์ความรู้ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติการสร้างสรรค์ กระบวนการเทคนิค และเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ ม.ศิลปากร นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมด้านการออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง 2 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ใส่ความเห็น