INSURANCE

วิริยะประกันภัย รวมพลังวิริยะจิตอาสาทั่วไทย ประดิษฐ์ “หมอนอิงหลัง” ช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียง

นาวาอากาศเอกหญิง กรรณยิการ์ วรรณวิมลสุข รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล รับมอบหมอนอิงหลัง ตามโครงการ “หมอนอิงหลังเพื่อผู้ป่วยติดเตียง” จำนวน 184 ใบ จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยมี นางสาวมณิสรา สร้อยไทร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล นำไปใช้สำหรับป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากภาวะกล้ามเนื้อลีบ ข้อติด และแผลกดทับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการ “หมอนอิงหลังเพื่อผู้ป่วยติดเตียง” บริษัทเล็งเห็นว่า ปัจจุบันในสังคมไทยมีผู้ป่วยที่มีสภาวะร่างกายเสื่อมโทรมจากการบาดเจ็บเรื้อรังหรือป่วยด้วยโรคต่างๆ ที่ทำให้ต้องรักษาตัวหรือนอนติดเตียงเป็นเวลานานจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ทั้งยังอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้หากผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วย

บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวิริยะจิตอาสาจากทุกภูมิภาค ร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์หมอนอิงหลัง ด้วยการนำวัสดุผ้าคงเหลือจากเครื่องแบบพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมรวบรวมส่งมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น