LIFESTYLE

L&E เซ็น MOU ทางวิชาการ ร่วมออกแบบแสงสว่าง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับม.เกษตรศาสตร์

ยักษ์ลงทุน – คุณอนรรฆ ซื่อยิ่งกาญจน์ ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการออกแบบแสงสว่าง ระหว่างบริษัทและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบแสงสว่าง และการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการให้กับนักศึกษา สถาปนิค และบุคลากรที่อยู่ในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการเอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อการเรียนการสอนด้านการออกแบบแสงสว่าง เพื่อยกระดับและส่งเสริมขีดความสามารถด้านไฟฟ้าแสงสว่าง ณ ห้องประชุมนคร ศรีวิจารณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ใส่ความเห็น