LIFESTYLE

DRT รับประกาศนียบัตรแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 3

ยักษ์ลงทุน – นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT รับมอบประกาศนียบัตรการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  ครั้งที่ 3 โดยได้รับการต่ออายุเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567  ในฐานะที่บริษัทมีกระบวนการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เน้นความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ใส่ความเห็น