ENERGY LIFESTYLE

บางจากฯ ร่วมแสดงทรรศนะในเวที UN Global Compact Leaders Summit 2022

ยักษ์ลงทุน – นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ฺBCP) ร่วมแสดงทรรศนะในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกด้านความยั่งยืน UN Global Compact Leaders Summit 2022 ภายใต้แนวคิด “The World We Want” จัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) และทีมงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Country Team Thailand) เพื่อรวมพลังผู้นำภาคธุรกิจชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลกกว่า 10,000 คนร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่เป้าหมายความยั่งยืน (SDGs) มุ่งแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ในระดับอาเซียน ก่อนขยายผลไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ครอบคลุม 3 วาระสำคัญของโลก คือ ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนาทางสังคม

นางกลอยตา ซึ่งได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “SDG Ambition: Mobilizing Ambitious Corporate Actions Towards the Global Goals” ร่วมกับผู้นำทางธุรกิจด้านความยั่งยืนจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยมี ผู้บริหารจาก UN Global Compact สำนักงานนิวยอร์คเป็นผู้ดำเนินการเสวนา กล่าวว่า บางจากฯ ยึดหลักการ “พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” และมุ่งมั่นตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยได้คัดเลือก 9 เป้าหมาย (SDGs) ที่มีความสำคัญกับธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2559 และในปี 2564 ได้มีการทบทวนความสำคัญแบ่ง 9 เป้าหมายเป็น 2 ระดับ คือ in process หรือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำธุรกิจ และ after process คือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจการต่าง ๆ เพื่อสังคม โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับเป้าหมาย SDG 13 Climate Action โดยในปีนี้มีการรณรงค์ผ่านโครงการ “Bangchak 100x Climate Action: ทุกคนช่วยได้” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน และผู้บริหารกลุ่มบางจากฯ ยังได้ชดเชยการปล่อยคาร์บอนของตนเองในปีนี้ เป็น “คณะผู้บริหารไร้คาร์บอน (Carbon Free Management Team)” องค์กรแรกในไทยด้วย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรรวม 11 องค์กรก่อตั้ง Carbon Markets Club ครั้งแรกในประเทศไทย ส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ดี บางจากฯ ก็ไม่ได้ละทิ้งเป้าหมายอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจาก SDG 13 และอีก 8 เป้าหมายหลัก ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของทั้ง 17 เป้าหมายที่มีต่อการสร้างความยั่งยืนของโลก

สำหรับผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมาย SDGs ของบริษัทฯ นั้น นางกลอยตากล่าวว่า โควิด-19 แม้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อผลประกอบการทางธุรกิจในปี 2563 แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นบทเรียนที่สอนให้รู้จักปรับตัว โดยบางจากฯ ใช้หลัก “AGILITY” คือ การพร้อมรับทุกสถานการณ์อย่างคล่องตัวและปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอด ซึ่งผลจากความมุ่งมั่นในการปรับตัวและปรับแผนการบริหารจัดการทางธุรกิจ ประกอบกับมีการจัดการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน รวมถึงการกระจายความเสี่ยงด้วยการปรับธุรกิจให้มีความหลากหลายที่ได้ทำมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ทำให้ธุรกิจของกลุ่มบางจากฯ สามารถพลิกกลับมามีผลประกอบการที่ดีที่สุดในปี 64

นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจโดยยึดหลัก SDGs ยังช่วยให้เกิดผลดีที่ตามมาในแง่มุมต่าง ๆ เช่นการได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน ผ่านการรับรองและรางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Silver Class จากการประกาศผลคะแนนการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ หรือ ESG (Environmental, Social, Governance & Economic) โดย S&P Global องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI หรือการสร้างสถานที่ทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกภูมิใจและมีความสุข การันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง UN Women 2021 Thailand WEPs Awards สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ หรือการติดอันดับ 20 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานมากที่สุดในปี 2565 จากผลสำรวจของเว็บไซต์ค้นหางาน WorkVenture

นางกลอยตา กล่าวทิ้งท้ายว่า เป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับผู้นำธุรกิจจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน สิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องกัน คือ ต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ทำได้จริง ให้ความสำคัญและทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร จนถึงพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ซึ่ง UNGC มี SDG Ambition Guide และ SDG Tools เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถตั้งเป้าหมายได้ชัดเจน ติดตามผลได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ ความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ก็เป็นสิ่งสำคัญ กลุ่มบางจากฯ ได้ตั้งเป้า carbon neutrality ในปี 2573 และ net zero ในปี 2593 ซึ่งเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ในฐานะผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและผู้นำทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราใช้หลักการ “Leading Inclusively” ในการที่จะนำพาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน เพื่อความยั่งยืนของโลก ส่งต่อโลกที่สวยงามให้ลูกหลานของเราในอนาคต

ใส่ความเห็น