ENERGY

GGC ร่วมยกระดับตลาดปาล์มน้ำมันยั่งยืนในประเทศไทย

ยักษ์ลงทุน – นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความรับผิดชอบร่วมกัน…หนทางสู่ความยั่งยืนทั้งห่วงโซ่จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ในงาน Business Forum ครั้งที่ 2 “เส้นทางสู่การยกระดับตลาดปาล์มน้ำมันยั่งยืนในประเทศไทย” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความสำคัญของเกษตรกร ผู้ผลิต ภาคเอกชนและผู้บริโภค ในการมีส่วนร่วมผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย สามารถเข้าถึงมาตรการฐานการรับรองระดับโลก ยกระดับน้ำมันปาล์มไทยสู่วิถีที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดยองค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน (RSPO) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate-Friendly Palm Oil Production and Procurement หรือ SCPOPP)  ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom ชั้น 1  โรงแรมพูลแมน  คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ใส่ความเห็น