ENERGY

กกพ. จัดสัมมนาผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า

ยักษ์ลงทุน – “กกพ.” อัพเดท และจัดเวทีชี้แจงแนวทางการอนุญาตและการกำกับการประกอบกิจการพลังงานให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าทั่วประเทศ รวม 5 เวที ในช่วงเดือนพ.ค.- มิ.ย.65 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการไฟฟ้า หนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียร่วมวางแนวทางกำกับกิจการพลังงาน

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. จัดเวทีสัมมนาผู้ประกอบการกิจการไฟฟ้าเพื่อชี้แจงข้อกำหนดใหม่ในการอนุญาต กระบวนการและแนวทางการรับฟังความคิดเห็น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สร้างความเข้าใจต่อกระบวนการตรวจติดตามการประกอบกิจการไฟฟ้า

“การจัดเวทีสัมมนาในวันนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ กกพ. ที่มุ่งเน้นให้การประกอบกิจการไฟฟ้าสร้างความสมดุลร่วมกับสภาพแวดล้อมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการกำกับดูแลกิจการพลังงานล่วงหน้า มากกว่าการกำกับตามหลัง สร้างความคล่องตัวในงานกำกับติดตาม และทำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรู้ล่วงหน้า เพื่อปรับตัวและทำงานไปด้วยกันกับ กกพ. เวทีนี้จะเป็นโอกาสที่ดี ที่นอกจากจะได้ชี้แจง เผยแพร่ และตอบข้อซักถามสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ให้เกิดความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติร่วมกันแล้ว ยังจะเป็นโอกาสที่ดีของการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่สำนักงาน กกพ. จะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย” นายคมกฤช กล่าว

อย่างไรก็ตามในเวทีสัมมนาดังกล่าว สำนักงาน กกพ. ยังได้จัดบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยวิทยากรจากสำนักงาน กกพ. เช่น ระบบตรวจติดตามผ่านการยืนยันและรับรองตนเอง (Self-Declaration) การนำเสนอความคิดเห็นต่อการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(3) เป็นต้น

ใส่ความเห็น