ICT

“ดีป้า” จับมือภาคีเครือข่ายปั้น ศรีมหาโพธิ ขึ้นแท่นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living

ยักษ์ลงทุน – ดีป้า พร้อมภาคีเครือข่ายเดินหน้าพัฒนาพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ภายใต้โครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases ครอบคลุมการยกระดับด้านความมั่นคง การศึกษา และสาธารณสุข ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อมปูทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ของประเทศต่อไป

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases กับผู้แทนจากภาคีเครือข่ายด้านความมั่นคง โดย สิบตรี ศุภกร กิตติโทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ ด้านสาธารณสุข โดย นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ และด้านการศึกษา โดย นายพาดี ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ และ นายอุดม ชำนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน 3 ด้าน ประกอบด้วย
• ด้านความมั่นคง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต้นแบบด้านการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ ในอำเภอศรีมหาโพธิ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ที่มีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาด โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (CCTV) จำนวน 30 จุด ซึ่งจะเชื่อมโยงระบบเข้ากับ CCTV ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการบริหารงานจราจรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED Billboard) ในจุดที่มีการสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

• ด้านสาธารณสุข โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และบุคลากรทางการแพทย์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผ่านการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสุขภาพ (Medical Device) จาก บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ดีป้า ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยจัดเก็บ บันทึก และตรวจสอบข้อมูลสุขภาพผู้สูงวัยรวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้การดูแลของสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ ทำให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว แม่นยำ และทั่วถึง

• ด้านการศึกษา โดยการดำเนินกิจกรรมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล (Upskill) ให้กับบุคลากรครู จำนวน 60 รายจาก โรงเรียนศรีมหาโพธิ และ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผ่านการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ หลักสูตรการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การเรียนรู้เชิงบวก วิทยาการคำนวน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน รวมถึงการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และกิจกรรมแสดงผลงานการพัฒนาต้นแบบการศึกษาแห่งยุคดิจิทัล (Si Maha Phot Education Showcases) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในอำเภอศรีมหาโพธิ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และต่อยอดโอกาสด้านอาชีพในอนาคต

“ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะจะช่วยให้ประชาชนที่ต้องเดินทางออกจากบ้านมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและคนในครอบครัว บุตรหลานได้รับองค์ความรู้ และยกระดับทักษะด้านดิจิทัลผ่านการศึกษาที่ทันสมัย ขณะที่ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ทั้งหมดส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมปูทางพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิสู่การเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ด้าน Smart Living ของประเทศไทยต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ depa Thailand: https://www.facebook.com/depathai

#depaThailand #SiMahaPhot #SiMahaPhotSmartLiving #SmartCityThailand #SmartCity #DigitalThailand

 

ใส่ความเห็น