INSURANCE

ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนโครงการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน พื้นที่นอกเขตชลประทาน

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน พื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดิน ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ทิพยประกันภัยได้ให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านประกันภัย ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

ทิพยประกันภัย ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคม พร้อมเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเข้าชมบูธ

ใส่ความเห็น