NEWS

MILL เอ็มโอยู “มจธ.” ร่วมพัฒนาบุคลากร-นวัตกรรม ยกระดับการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0

ยักษ์ลงทุน – บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ส่งบุคลากรร่วมพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ภายใต้โครงการ KMUTTWORKS@EEC หวังส่งเสริมองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยกระดับการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0  โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.65 บมจ.มิลล์คอน สตีล (MILL) นำโดยนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคลากรและนวัตกรรม   ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดี่ยว กุลพิรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด และผศ.ดร.อรกัญญา เยาหะรี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ภายใต้โครงการ KMUTTWORKS@EEC  โดยมีรศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยาน

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL เปิดเผยว่า  โครงการ KMUTTWORKS@EEC เป็นโครงการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกับการทำงานและการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท  โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการผลิตด้านต่างๆให้มีประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยฯ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี

“EEC จะช่วยสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการศึกษาหรือ ให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรในการฝึกอบรม ตามความเหมาะสม ส่วน มจธ.จะสนับสนุนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือสถานที่ในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บริษัทตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของ มจธ.” นายประวิทย์กล่าว

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า  โครงการ KMUTTWORKS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีโปรแกรมพัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน จับมือกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน มุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้กับกลุ่มคนวัยทำงานและคนทุกช่วงวัย ให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มโอกาสและความมั่นคงในการทำงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ตรงกับพลวัตทางธุรกิจ ยกระดับบุคลากร-นวัตกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืนและมั่นคง

 

ใส่ความเห็น