FINANCE

ก.ล.ต. ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ Depository Receipt (DR)

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ออกเสนอขาย DR ในการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ Depository Receipt (DR) เกี่ยวกับระบบงานการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (global custodian) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้เสนอขาย DR (DR issuer) ในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (global custodian) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ DR issuer สามารถพิจารณาแต่งตั้ง global custodian ได้โดยตรง หรือแต่งตั้งตัวแทนที่มีระบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมของระบบงานในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีระบบการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ฝากไว้กับรายการที่ปรากฏในบัญชีที่ DR issuer จัดทำขึ้น รวมถึงมีระบบการดูแลและติดต่อประสานงานกับ global custodian ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น