ไม่มีหมวดหมู่

BCP ส่งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

ยักษ์ลงทุน – นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ส่งมอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie 2 คัน ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะหมาก ทดลองใช้งานในพื้นที่เกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เบื้องต้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมและประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน โดยมี นางสาวลลดา ตะเวทีกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อบต. เกาะหมาก เป็นผู้รับมอบ และมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท วินโนหนี้ (จำกัด) ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้งานและการชาร์จไฟฟ้าให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

การสนับสนุนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie ให้กับ อบต. เกาะหมากและผู้ประกอบการในพื้นที่ทดลองใช้ เป็นหนึ่งในแนวทางการร่วมขับเคลื่อนให้เกาะหมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย ริเริ่มโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และเป็นการต่อยอดจากการดำเนินการศึกษาการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในทะเลด้วย Blue Carbon จากแหล่งหญ้าทะเล มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ครอบคลุมกิจกรรมทั้งบนบกและในทะเล ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

www.yaklongtun.com

ใส่ความเห็น