FUND

บลจ.กรุงศรี รับมอบรางวัล Asset Management Company of the Year 2024

บลจ.กรุงศรี รับรางวัล Asset Management Company of the Year 2024 จาก The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

คุณศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เข้ารับรางวัล Asset Management Company of the Year, Thailand 2024 จาก The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการลงทุนในภูมิภาคเอเชียที่งาน ณ ฮ่องกง

นับเป็นครั้งที่ 10 แล้วที่ บลจ.กรุงศรี ได้รับรางวัลดังกล่าว  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาและตัดสินจากความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงนวัตกรรมองค์กร การนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้พิจารณาร่วมด้วยในกระบวนการลงทุน

การเติบโตและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ และเครือข่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกช่องทางที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ลงทุน

ยักษ์ลงทุน

ใส่ความเห็น