กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
INSURANCE

กรุงเทพประกันภัย จัดงานสัมมนาเสริมความรู้ให้แก่ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

กรุงเทพประกันภัย จัดสัมมนาเสริมความรู้ ในหัวข้อ ความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อแนะนำปรับปรุงความเสี่ยงภัย สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาเสริมความรู้ให้แก่ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินจากหลายภาคธุรกิจ โดยมีนางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และนายศุภณัฐ วทัญญูประชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประเมินความเสี่ยงภัย เป็นวิทยากร
โดยการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของข้อแนะนำการปรับปรุงความเสี่ยงภัยที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้หลังจากเข้าสำรวจภัยเพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

ใส่ความเห็น